Opleiding Systemisch werken

              "Het is nooit te laat een mooie jeugd gehad te hebben". 

                                                                                                                                         Milton Erickson

 

Systemisch werk is ontwikkeld door Bert Hellinger. Deze methode is een effectieve, snelle werkvorm om tot de kern komen van een vraag of van een verstrikkingen/verstoring. En deze vervolgens via veranderingsgericht werk in de opstelling tot een oplossing te brengen. Daar de toepasbaarheid van systemisch werken zeer groot is, geniet deze werkvorm een sterk groeiende belangstelling zowel in de persoonlijke als zakelijke sfeer.

Kern van de werkwijze is het opstellen van het systeem, een familie of organisatie met behulp van personen uit de groep (representanten) of met voorwerpen. Op deze manier wordt inzichtelijk en voelbaar gemaakt wat de verhoudingen zijn tot elkaar en waar de eventuele verstrikkingen zich bevinden.

Tijdens een opstelling wordt het innerlijk beeld zichtbaar en ervaarbaar gemaakt. Wat we te zien krijgen is dan ook een beeld dat veel dieper gaat dan onze verstandelijke ideeën over het systeem. Dat vraagt een open mind van de begeleider. Deze waarneming, het toegang krijgen tot een weten en voelen van een systeem noemt men het morfologisch veld. Opstellingen kunnen zowel voor: persoonlijke problematiek (familieopstellingen), organisatievraagstukken, teamcasuïstiek, politieke en maatschappelijke vraagstukken gebruikt worden.

Onze ervaring is dat de techniek van Bert Hellinger heel veel mogelijkheden biedt in combinatie met andere therapeutische interventies. Ze vullen elkaar goed aan en in dat samenspel geeft het een bijzondere verdieping aan het helingsproces van de cliënt.

 

Opleidingsduur en studiebelasting

Dit jaarprogramma bestaat uit 2 blokken 

Blok 1:  Familieopstellingen 10 lesdagen en 1 oefendag 

Blok 2:  Organisatieopstellingen 8 lesdagen en 1 oefendag 

Je sluit deze opleiding af met een erkend diploma als Systemisch Coach &  Opsteller.

  

Niveau en doelgroep

 

"Opstellingen staan altijd in dienst van het leven, zijn dienstbaar aan dat wat gezien wil worden."

Bert Hellinger

Deze opleiding heeft een HBO opleidingsniveau en is gericht op zowel persoonlijke als professionele ambities voor verschillende beroepsgroepen die beroepsmatig te maken hebben met systemen (familie en/of organisatie): therapeuten, docenten, coaches, organisatieadviseurs, (HRM) managers, bedrijf – of sociaalmaatschappelijk werkers, (kinder) psychologen.

 

 

Blok 1 Familieopstellingen                                                        10 dagen 

In dit blok ga je o.a. leren een opstelling te begeleiden. Door met respect te kijken naar wat er is, het innemen van andere posities, verlossende uitspraken en rituelen, de juiste interventiezinnen gericht aan het systeem, kunnen verstrikkingen opgehelderd worden.

In een familieopstelling wordt een persoonlijk vraagstuk opgesteld. Thema’s in relatie tot partners, ouders, kinderen, ziekten kunnen verstrikkingen geven. Alles wat verdrongen of onderdrukt wordt in een familie is onbewust en via ons verstand niet makkelijk toegankelijk.

 

Via een opstelling wordt dit onbewuste beeld zichtbaar en komt de informatie in het bewustzijn. Met deze informatie worden oplossingen gezocht en gevonden en werkt men toe naar een harmonisch beeld. Dit beeld wordt opgenomen door de cliënt en geeft vrijheid in gevoel en gedrag. Precies zoals het oude beeld ons leven onbewust bepaalde, zo bepaalt nu het nieuwe beeld ons leven. Om dit te bereiken worden ophelderende zinnen gebruikt. Deze hebben als functie verstrikkingen aan de oppervlakte te brengen en deze adequaat te uiten. Ze worden in afstemming met de representanten gevonden. Wat door een opstelling bewust wordt is een persoonlijke aangelegenheid, uitmondend in een eigen groeiproces.

Deze werkvorm is zeer geschikt om duidelijkheid te krijgen over persoonlijke problematiek, loopbaanvragen, terugkerende angsten en valkuilen.

Vanaf het begin van de jaaropleiding systemisch werken wordt er in alle blokken veel geoefend en veelal zijn we ons eigen ‘oefenmateriaal’. Cursisten brengen eigen vraagstukken in waarmee we aan de slag gaan. Dat houdt in dat je veel te weten komt over je eigen patronen in je leefgebieden en over jou en je familie.

Theorie, kennis, ervaring en inzichten over de ‘oerwetten’ en dynamiek van systemisch werken combineren we zoals gezegd met veel oefenen in kleine groepen en 1-op -1 werkvorm.

  

Doelstelling blok 1

Het doel is dat je na afloop op integere, verantwoorde wijze in staat bent een opstelling te begeleiden. Met in achtneming van de juiste houding, respect en eerbied voor de principes van systemisch werk en deze inzet. Aan deze aspecten besteden we veel aandacht.

 

Wat ga je leren      

De techniek van het opstellen

 • Systemisch waarnemen

 • Systemische vragen leren stellen

 • Onderscheid tussen waarneming en interpretatie van de waarneming

 • Het Lege Midden

 • Verloop van een opstelling

 • Waarnemen van het effect van een interventie in de opstelling

 • Systeemenergie waarnemen bij het maken van een genogram

 • Dynamiek van het opstellen

 • Fenomenologisch waarnemen en de belangrijkste inzichten van Bert Hellinger, namelijk die van de verschillende gewetens met hun aspecten van binding, ordening en balans.

De juiste houding als opsteller

 • De ingangsvraag

 • Hoe voer ik een inleidend gesprek en kom ik in contact met de systeemenergie?

 • Leiden van een opstelling

 • Hoe stel je op?

 • De plaats in het systeem

 • In contact komen met het veld/systeemenergie

 • Hoe leid ik in een opstelling iemand naar een bepaalde plaats in de constellatie en wat is het effect op de representanten?

 • Hoe herken ik primaire, secundaire en systemische emoties?

 • Het verhelderen van innerlijke keuzes tijdens het begeleiden van de eerste stappen in een opstelling
   

Diverse werkvormen

 • Diverse mini-opstellingen

 • Eén-op-één opstellingen

 • Tafelopstellingen

 • Werken met representanten

 • Dynamieken in de werkvormen:

 • Geen plaats in het systeem

 • Schuld - onschuld

 • Noodlot , loyaliteit en verstrikking

 • Geheimen

 • Werken met visualisaties

Extra specialistaties

 

Blok 2. Organisatieopstellingen                                                 8 dagen 

 

“Succes heeft het gezicht van de moeder.”

Bert Hellinger

 

Organisatiesystemen zijn van een andere samenstelling en complexiteit dan familiesystemen, en vragen van de begeleider dan ook niet alleen ‘systemische voelsprieten’, maar ook enig gevoel over de opbouw van organisaties.

Vooral belangrijk is het om te realiseren dat organisaties uit meerdere lagen kunnen bestaan en dat de bron van een probleem zich op een compleet andere laag kan bevinden dan in de laag waar de begeleider aan het werk is. Als we ons dan nog realiseren dat iedere medewerker de achtergrond van zijn of haar eigen familiesysteem met zich meeneemt, met alle verstrikkingen die daar meestal in thuishoren, zal het duidelijk zijn dat er van de begeleider het nodige wordt gevraagd.

Organisatieopstelling is een onderzoeksmethode met als doel inzicht te krijgen in de dynamiek van het systeem. Organisatieopstelling is gebaseerd op familieopstellingen en mede-ontwikkeld door Bert Hellinger. Het gaat verder dan het operationeel niveau en laat onbewuste verhoudingen en verbanden zien die het behalen van optimaal resultaat in de weg kunnen staan.

Je leert het systemisch werken toe te passen met behulp van organisatieopstellingen. Een effectieve methode die je niet alleen voor jezelf, maar ook toe kunt passen bij je cliënten.

Iedere organisatie is feitelijk een systeem wat wel of niet optimaal effectief is. Vier basisprincipes spelen hierin een belangrijke rol, die tevens tegemoet komen aan drie fundamentele menselijke behoeften:

 1. Recht op plek: elk lid van het systeem heeft recht erbij te horen.

 2. Rangorde of ordening: elk lid vervult de rol die hoort bij zijn positie.

 3. Balans: er dient een juiste balans te zijn tussen geven en nemen.

 4. Er is een duidelijk kader. Duidelijkheid ten aanzien van opdrachten, taken, verantwoordelijkheden, hiërarchieën en organisatiestructuur.

 

Doelstelling blok 2

Leren Systemisch kijken en handelen – inzicht in wat zich werkelijk afspeelt.

 

Organisatieopstellingen zijn effectief bij verschillende soorten vragen of problemen. Verder zijn de organisatieopstellingen toepasbaar op verschillende lagen in de organisatie. Bijvoorbeeld bij een eenmanszaak, een eigen praktijk,  waar je zoveel rollen zelf in moet vullen maakt het inzichtelijk waar wel of juist geen flow is.

Middels een bedrijfs- of Organisatieopstelling krijg je, op snelle en indrukwekkende manier, inzicht in de wisselwerking van het organisatiesysteem. Opstellingen laten zien wat er in de onderstroom speelt. Je krijgt zicht op de werkelijke aard van knelpunten. Ook zie je de mogelijkheden van onbenut potentieel, kansen en mogelijkheden die in het systeem aanwezig zijn. Minstens zo belangrijk is de toevoeging aan je gereedschapskist waar jouw cliënten onmiddellijk wat aan hebben.

 

Deelname aan deze cursus opstellingen vergroot je inzicht- en het vermogen je als opsteller in dienst te stellen ten behoeve van o.a.:

 • organisatievraagstukken

 • visie, missie, focus en doelstellingen op één lijn brengen

 • talenten herkennen en succesvol inzetten

 • verborgen talenten zichtbaar maken

 

In dit blok worden onderstaande uitgangspunten uitvoerig behandeld:

 • Verschillen tussen organisatie- en familiesystemen

 • Verschillende dynamieken binnen Organisatieopstellingen.

 • Verlossende uitspraken en rituelen.

 • Interventiezinnen

 

Werkwijze en werkvormen

Ook in dit blok gaan we naast de theorie, kennisoverdracht, uitwisseling van ervaring over ‘oerwetten’ van organisaties veel oefeningen en opstellingen. Aan de hand van casussen en vragen die deelnemers inbrengen, maar er kan ook door een gast een casus worden ingebracht.

 

Programma Organisatie Opstellingen

Tussen de opleidingsdagen wordt je geacht te oefenen en praktiseren van het geleerde. Je ervaringen deel je met de groep voor intervisie en feedback. De inhoud in trefwoorden:

 • Familieopstellingen; de uitgangspunten op een rij.

 • Organisatieopstellingen; de uitgangspunten op een rij..

 • Welke dynamiek kan je tegenkomen in een organisatie, wat zijn de interventiemogelijkheden.

 • Het stellen van de juiste vragen.

 • Wanneer kies je voor een opstelling in een organisatie? O.a.: bedrijfsproblemen. advies en supervisie, eigen zaak of praktijk, conflictoplossingen, marketing.

 • Teamdynamiek

 • Hiërarchie, onderlinge verhoudingen in een organisatie.

 • Oefenen met opstellen, casuïstiek ingebracht door deelnemers of gast.

 • Oefenen met opstellen van je eigen praktijk 1; oprichter (visie/missie), de praktijk of zaak, cliënten.

 • Oefening opstelling eigen praktijk/zaak 2; eigenaar/oprichter, praktijk, neiging, omzet/geld.

 • Talentopstellingen; uiting geven aan je talenten, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen functie, ruimte voor ontwikkeling andere (verborgen) talenten, over welke talenten kan je vrij beschikken?

 • Oefening opstelling van je potentieel; organisatie, potentieel, speelveld.

 • Oefening talentopstellingen; talent, focus, succes.

 • Diverse structuuropstellingen.

 • Oefenen met groepen en representanten.

 • Alle vragen en opleidingswensen van cursisten over organisatieopstellingen komen aan bod.

 

Tijdens de training ‘Organisatie opstellingen’ krijg je inzicht in waar het werkelijk om draait in organisaties, ook in jouw praktijk/organisatie. Je leert dit als opsteller toe te passen bij organisatievraagstukken die je cliënten inbrengen. In relatie tot je eigen praktijk of baan hebben we onderstaand programma onderdeel ingelast.

 • Zonder oordeel ga je zien waar de schoen wringt.

 • Je deelname stelt je in staat om nieuwe oplossingen te ontdekken en te ervaren waar jouw leiderschap nodig is/ geroepen wordt.

 • Je gaat ontdekken wat jouw unieke bijdrage is, wat jouw potentieel en talenten zijn, zodat je in staat bent deze te realiseren.

 • Je geleerde kennis over de dynamiek van de organisatieopstellingen kun je meteen toepasbaar te maken in jouw praktijk.

 • Het biedt je de gelegenheid ‘willen’ om te zetten naar ‘kunnen’.

 • Last but not least, wat je kunt doen om je plezier en vitaliteit nieuw leven in te blazen.

Extra specialistatie

Tijden en locatie

De opleidingsdagen starten om 9.30 uur en eindigen rond 17.00 uur, de opleidingslocatie is gelegen aan Kerkstraat 7, 6561 CC te Groesbeek.

 

Investering:

Gehele opleiding Blok 1 en Blok 2 samen € 2.399,- 

Of los per blok: 

Blok 1: € 1.499,-

Blok 2: € 1.199,- 

Vrijgesteld van B.T.W. en inclusief uitgebreid lesmateriaal, vegetarische lunch en examenkosten.

Jaaropleiding systemisch werken start september 2021

Data Blok 1: Familieopstellingen

 • 16 & 17  september 2021

 • 14 & 15  oktober 2021

 • 11  & 12 november 2021

 • extra oefendag: 1 december 2021

 • 16 & 17 december 2021

 • 13  & 14 januari 2022

Data blok 2:  Organisatie opstellingen

 • 10 & 11 februari 2022

 • 10 & 11 maart 2022 

 • extra oefendag: 23 maart 2022

 • 7 & 8 april 2022

 • 5 & 6 mei 2022

 

Jaaropleiding systemisch werken start januari 2022

Data blok 1:  Familieopstellingen   

 • 27 & 28 januari 2022

 • 3 & 4 maart 2022

 • 31 maart & 1 april 2022

 • extra oefendag: 11 mei 2022

 • 19 & 20 mei 2022

 • 16 & 17 juni 2022

Data blok 2:  Organisatie opstellingen

 • 8 & 9 september 2022

 • 6 & 7 oktober 2022 

 • 3 & 4 november 2022

 • extra oefendag: 16 november 2022

 • 1 & 2 december 2022

Inbegrepen zijn:

 • volledige manual & handboek 

 • kaartenset tafelopstelling 

 • uitgebreide vegetarische lunch

 • onbeperkt koffie/thee en lekkere versnaperingen

 • erkend diploma tot opsteller indien blok 1 en blok 2 succesvol zijn afgerond

 

Tijdens de opleiding ontvang je een uitgebreide manual. Vegetarische lunch en versnaperingen zijn tijdens de opleiding aanwezig.  Tevens ontvang je aan het eind van de opleiding een diploma. Geaccrediteerd door de KTNO nr. K9332. Ect's 32,5.

 

De aanschaf van boeken, dvd’s, materiaal voor bv. de 1-op-1 opstellingen e.a. is facultatief en worden deels tijdens de opleiding aangeboden.

 

Examen

Aan het slot van dit jaarprogramma wordt een praktijk examen afgenomen. Om in aanmerking te komen voor het diploma dien je alle dagen aanwezig te zijn en minimaal drie verslagen ingediend te hebben van opstellingen die jij begeleid hebt. Mocht je alleen blok 1 gevolgd hebben ontvang je een certificaat van deelname. 

 

Hoofdtrainer:    Jolanda Vleugel

Trainer:                 Judith de Haas  

 

Meer weten?

Is je interesse gewekt, of wil je meer weten over de ins en outs van deze boeiende opleiding? Dan nodigen wij je van harte uit contact met ons op te nemen. In een persoonlijk gesprek kunnen wij je vragen gericht beantwoorden en kun je ontdekken of een dergelijke training of procesbegeleiding het antwoord is en/of aansluit op jouw behoefte of ambitie.

2P3A9945[1].jpg

Dankjewel,

voor alle verloren puzzelstukjes die ik tijdens de opleiding heb mogen terug herkennen en op zijn plek heb kunnen leggen. Het leven is “wat het is” maar door systemisch ernaar te kijken kun je met meer diepte het leven LEVEN.

 

Henny Jilesen, 

Opleiding systemisch werken

 
 
 
 
 
 
 
 
 
"

Systemisch werken en de systemische bril. Jolanda bezit het! Haar drive, focus en passie tillen de opleidings-dagen naar een nieuw niveau voor jezelf. Haar betrokkenheid bij de cursisten is groot en niets ontsnapt aan haar aandacht. Een prachtige tijd, waarin je systemische kijk zich ontwikkelt. Dank daarvoor." 

 

Hanny Poos

Opleiding systemisch werken